HOLLEB2Stifing Holle Bolle Tsjing!

De Stifting Holle Bolle Tsjing stelt de tinte net mear beskikber foar ferhier yngeande op 1 augustus 2017.

Nei fiifentweintich jier sille wy stopje mei de ferhier fan ús tinte, it is mooi west

 

 

 

Wy tankje elkenien dy't belutsen wie by ús stifting